До Директора                                                                           /За ученик ненавършил 14г./
на НУ „ В.Левски”
гр. Лозница

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………….
/трите имена на родителя/

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Заявявам желанието си, съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО синът ми/дъщеря ми …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………,
ученик/чка в ………. клас, да се обучава в електронна среда от разстояние по медицински причини.

Прилагам:

1. Медицински документ, удостоверяващ медицинската причина.
2. Декларация за осигурени от мен технически и технологични условия за обучение в електронна среда от разстояние.

Дата:………………………. С уважение: ……………………
/ Подпис /

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………….. в качеството ми на
родител на ………………………………………………………………………………………….., ученик от ………..клас на
училище…………………………………………………………………………………град/село…………………………………….,

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие в обучението в електронна среда от разстояние.
2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му;
3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда.
4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини.
5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене.

Дата:……………………………. Подпис:…………………

 

До Директора                                                                                 /За ученик ненавършил 14г./
на НУ „ В.Левски”
гр. Лозница

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………….
/трите имена на родителя/

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На основание чл.115а ал.4 т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование заявявам желанието си, съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО синът ми/дъщеря ми …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………,
ученик/чка в ………. клас, да се обучава в електронна среда от разстояние по медицински причини, свързани с риск за живота или здравето на член на семейството.

Прилагам:

1. Медицински документ, удостоверяващ медицинската причина.
2. Декларация за осигурени от мен технически и технологични условия за обучение в електронна среда от разстояние.

Дата:………………………. С уважение: ……………………
/ Подпис /

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………….. в качеството ми на
родител на ………………………………………………………………………………………….., ученик от ………..клас на
училище…………………………………………………………………………………град/село…………………………………….,

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие в обучението в електронна среда от разстояние.
2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му;
3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда.
4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини.
5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене.

Дата:……………………………. Подпис:…………………

 

До Директора                                                               /За ученик ненавършил 14г./
на НУ „ В.Левски”
гр. Лозница

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………….
/трите имена на родителя/

ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Заявявам желанието си, съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО синът ми/дъщеря ми …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………,
ученик/чка в ………. клас, да се обучава в електронна среда от разстояние.

Прилагам:

1. Декларация за осигурени от мен технически и технологични условия за обучение в електронна среда от разстояние.

Дата:………………………. С уважение: ……………………
/ Подпис /

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ……………………………………………………………………………………………………….. в качеството ми на
родител на ………………………………………………………………………………………….., ученик от ………..клас на
училище…………………………………………………………………………………град/село…………………………………….,

СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИКА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

1. Да осигуря необходимите технически и технологични условия за пълноценното му участие в обучението в електронна среда от разстояние.
2. Да поддържам редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомявам за участието, успеха и развитието му;
3. Да съдействам за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда.
4. Да осигурявам редовното участие на ученика и своевременно да уведомявам училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини.
5. Да подпомагам процеса на самоподготовка на ученика и да съдействам за изграждане и/или утвърждаване на навици за самостоятелно учене.

Дата:……………………………. Подпис:…………………

No Comments

x