Обръщение към родителите на учениците от НУ…

Уважаеми родители, През учебната 2020/2021 година към задачите на образователната система се прибавя още една – да опазим живота и здравето на учениците и работещите в училищата, в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID 19. В

Заявление и декларация за отсъствие от училище

До Директора                                                                           /За ученик ненавършил 14г./ на НУ „ В.Левски” гр. Лозница ЗАЯВЛЕНИЕ от ………………………………………………………………………………………………. /трите имена на родителя/ ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Заявявам желанието си, съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО синът ми/дъщеря ми ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………, ученик/чка в ………. клас, да

График компенсиращи дейности

 НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ЛОЗНИЦА ЗАПОВЕД № РД-28-187 / 31.05.2021 г. На основание: чл.259, ал.1 от ЗПУО и Заповед № РД 09-472 / 27.11.2020 г. на МОН У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: График на допълнителните компенсиращи

x