ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ 23-24 (1) СТРАТЕГИЯ

Сканирани заявление – формат pdf Заявления Word
Заявление за записване в 1 клас Заявление за записване в 1 клас
Заявление за ОРЕС по медицински причини Заявление за ОРЕС по медицински причини
Заявление за ОРЕС при болен член от семейство Заявление за ОРЕС при болен член от семейство
Заявление за ОРЕС Заявление за ОРЕС
Заявление за освобождаване за 3 дни Заявление за освобождаване за 3 дни
Заявление за освобождаване за 7 дни Заявление за освобождаване за 7 дни
Заявление за освобождаване от ЦДО за определени дни Заявление за освобождаване от ЦДО за определени дни
Заявление за ЦДО Заявление за ЦДО

Отчет 01.01.24г.-31.03.24г.

План-прием 2024г.-2025г.

Стратегия

План за действие и финансиране на стратегията 2023-2024 г.(1)

Бюджет 2023 год.

Отчет и бюджет четвърто тримесечие

Отчет и бюджет второ и трето тримесечие

Учебни планове 2023-2024г

Актуализация ПВТР

Мерки за повишаване качеството на образованието

План квалификация. 2023-2024г

Програма ЦОУД 2023-2024г

Дневен режим 2023-2024

 

Стратегия за развитие на училището 2022-2023

Стратегия за развитие на училището 2021г. – 2022г.

Вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси

Правила пропускателен режим

Правилник за дейността на училището

Заявление за достъп до информация

Годишен комплексен план за 2022-2023

Механизъм за намаляване броя на отсъствията по неуважителни причини и задържане на учениците в училище

Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022

Училищен учебен план 2022г.-2023г.

План за контролната дейност на директора 2022-2023

Седмична програма първи срок на учебната 2022-2023г.

Етичен кодекс на училищната общност

Обява по схеми за уч.плод и уч.мляко

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2022-2023

Вътрешни правила за работна заплата 2022г.-2023г.

Мерки за повишаване качеството на образованието в НУ “В.Левски” за 2022-2023г.

Ученически съвет – правилник и устав 2022/2023

 Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността в училище

Училищна програма за намаляване риска от отпадане на ученици от училище

Превенция за ранното напускане на училище 2022/2023

План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище 2022-2023

План БДП 2022-2023

План за квалификация 2022/2023 г.

Програма за повишаване на грамотността на учениците в училище 2022-2023

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в НУ “В.ЛЕВСКИ”- ЛОЗНИЦА

Правилник ЗБУТ

Програма ЦОУД 2022-2023

ГРАФИК-ПЪТУВАНЕ 2022-2023

Програма за гражданското,здравното, екологичното и интеркултурното  образование 2022/2023г.

Вътрешни правила за организиране на ученическото хранене 2021г.-2022г.

 

x