Работа по проекти:

Училището участва в Европейски проекти, проекти и програми на МОН и Община Лозница.

– Проект към фондация „Четири лапи”

– Проект по ПМС 129 за допълнителни средства за ФВС

– Проект BG05M2OP001-2.004-0004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)” – фаза 1

– Проект „Детска полицейска академия“

– Проект към Министерство на младежта и спорта: „Ремонт и реконструкция на спортни площадки”

– Проект „Студентски практики”- 1 обучен студент

– Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

– Проект „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”

– Проект BG05M2OP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден” , финансиран от Оперативна програма ,,Наука и образовани интелигентен растеж” дейност 6

– “Малки природозащитници” към МОСВ

– Проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

– Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

– Групи по Занимания по интереси съгласно Наредба за приобщаващото образование

x